اهنگ ای رفیقان چه نشستید به پریشانی من هوش مصنوعی

 

دانلود

 

متن اهنگ ای رفیقان چه نشستید به پریشانی من هوش مصنوعی

وای اگر آنچه شنیدم راست باشد چه کنمآنکه رفته واقعا می خواست باشد چه کنموای اگر باز نگردد فرصت دیدارشهی نگویید به من او تنهاست، باشد چه کنموای اگر عشق مرا وارونه تعبیر کنددر جوانی غم او سخت مرا پیر کندمرز ویرانی و دیوانگی ام نزدیک استوای اگر دیر کند، دیر کند، دیر کندای رفیقان چه نشستید به پریشانی مننوشتان بادُ غمِ تنهایی و ویرانی مندل اگر خوش خبری پیش کسی جار نزنباید این را بنویسن به پیشانی منوای اگر جای دیگر دلبری آغاز کندبه رقیبان نکند روی خوش ابراز کندوای اگر خاطره ها را ببرد از یادش

دسته بندی شده در: