اهنگ من بی برو برگشت میخوامت مهستی

دانلود

 

 

متن اهنگ من بی برو برگشت میخوامت مهستی

ﻣﻦ ﺑﻰ ﺑﺮو ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻴﺨﻮاﻣﺖ ﺧﺒﺮ دارن ﻫﻤﻪ

ﺟﺎی ﺗﻮ ﻋﺰﻳﺰم ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺟﻔﺖ ﭼﺸﻤﻪ ﻗﻮل ﻣﻴﺪم از اﻣﺸﺐ

ﻛﻨﺎرت ﺑﻤﻮﻧﻢ ﺗﺎ اﺑﺪ

ﻫﻤﻪ ﭼﻴﻤﻮ ﻣﻴﺪم ﻛﻪ ﻳﮏ ﻋﻤﺮ ﺑﺨﻨﺪی ﺗﻮ ﻓﻘﻄ

ﻫﺮﺟﺎ ﻣﻴﺮی ﺑﺮﮔﺮد، دﻟﻢ ﻛﻴﺶ و ﻣﺎﺗﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﻪ ﺣﺮﻛﺖ

ﻧﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﺑﻰ ﺗﻮ ﺳﺮ ﻛﺮد، ﻧﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻗﻬﺮ ﻛﺮد

ﺗﻮ ﻣﻴﺘﻮﻧﻰ ﺳﺎز اﺣﺴﺎس ﻣﻨﻮ ﻛﻮﻛﺶ ﻛﻨﻰ

رو ﺳﺮم دﺳﺖ ﺑﻜﺸﻰ ﺣﺎل دﻟﻮ ﺧﻮﺑﺶ ﻛﻨﻰ

وﻗﺘﺸﻪ ﺳﻔﺮه ﻋﺸﻘﻮ ﺗﻮ دﻟﻢ ﭘﻬﻦ ﻛﻨﻰ

ﺑﺮﺳﻰ ﻣﺜﻞ ﻳﻪ ﻣﺎه ﺷﺒﺎﻣﻮ روﺷﻦ ﺑﻜﻨﻰ

ﻫﺮﺟﺎ ﻣﻴﺮی ﺑﺮﮔﺮد دﻟﻢ ﻛﻴﺶ و ﻣﺎﺗﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﻪ ﺣﺮﻛﺖ

ﻧﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﺑﻰ ﺗﻮ ﺳﺮ ﻛﺮد ﻧﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻗﻬﺮ ﻛﺮد

دسته بندی شده در: