تعبیر خواب روزهای ماه قمری با قران

تعبیر خواب بر اساس روزهای ماه قمری از دیرباز در میان فرهنگ‌ها و مذاهب مختلف رواج داشته است. در این روش، به هر روز از ماه قمری تعبیری خاص نسبت داده می‌شود و با توجه به جزئیات خواب و روز قمری که در آن دیده شده، می‌توان به تعبیر آن پرداخت.

توجه:

 • محدودیت‌ها: تعبیر خواب امری شخصی است و می‌تواند برای افراد مختلف با توجه به شرایط زندگی آنها متفاوت باشد.
 • اهمیت جزئیات: برای تعبیر دقیق‌تر خواب، به جزئیات خواب مانند رویدادهای خواب، احساسات بیننده خواب، و وقایع زندگی او باید توجه کرد.
 • عدم قطعیت: تعبیر خواب بر اساس روزهای ماه قمری قطعی و صد در صد نیست و تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

با این حال، در ادامه به طور خلاصه تعبیر برخی از روزهای ماه قمری را ارائه می‌کنیم:

روز اول:

 • دیدن خواب در این شب نیکوست و نشان دهنده دریافت خبرهای خوب و یا یافتن شادی و خوشبختی است.

روز دوم:

 • دیدن خواب در این شب ممکن است نشان دهنده سختی‌ها و مشکلاتی باشد که باید با آنها روبرو شوید.

روز سوم:

 • دیدن خواب در این شب می‌تواند نشان دهنده یافتن منزلت و مقام و یا رسیدن به آرزوها باشد.

روز چهارم:

 • دیدن خواب در این شب می‌تواند نشان دهنده غم و اندوه و یا از دست دادن چیزی باشد.

روز پنجم:

 • دیدن خواب در این شب می‌تواند نشان دهنده یافتن سلامتی و یا شادی و خوشبختی باشد.

روز ششم:

 • دیدن خواب در این شب می‌تواند نشان دهنده دشمنی و یا نزاع و درگیری باشد.

روز هفتم:

 • دیدن خواب در این شب نیکوست و نشان دهنده یافتن علم و دانش و یا معنویت و تقوا است.

روز هشتم:

 • دیدن خواب در این شب می‌تواند نشان دهنده یافتن مال و ثروت و یا رسیدن به اهداف باشد.

روز نهم:

 • دیدن خواب در این شب نیکوست و نشان دهنده یافتن شادی و خوشبختی و یا یافتن یار و یا دوست است.

روز دهم:

 • دیدن خواب در این شب می‌تواند نشان دهنده سفر و یا یافتن خبرهای جدید باشد.

روز یازدهم:

 • دیدن خواب در این شب می‌تواند نشان دهنده یافتن قدرت و یا مقام و منزلت باشد.

روز دوازدهم:

 • دیدن خواب در این شب می‌تواند نشان دهنده غم و اندوه و یا از دست دادن چیزی باشد.

روز سیزدهم:

 • دیدن خواب در این شب نیکوست و نشان دهنده یافتن شادی و خوشبختی و یا یافتن گنج و یا ثروت است.

روز چهاردهم:

 • دیدن خواب در این شب نیکوست و نشان دهنده یافتن سلامتی و یا شادی و عشق است.

روز پانزدهم:

 • دیدن خواب در این شب می‌تواند نشان دهنده یافتن قدرت و یا مقام و منزلت باشد.

روز شانزدهم:

 • دیدن خواب در این شب می‌تواند نشان دهنده یافتن علم و دانش و یا معنویت و تقوا باشد.

روز هفدهم:

 • دیدن خواب در این شب نیکوست و نشان دهنده یافتن شادی و خوشبختی و یا یافتن یار و یا دوست است.

روز هجدهم:

 • دیدن خواب در این شب می‌تواند نشان دهنده سفر و یا یافتن خبرهای جدید باشد.

روز نوزدهم:

 • دیدن خواب در این شب می‌تواند نشان دهنده یافتن قدرت و یا مقام و منزلت باشد.

روز بیستم:

 • دیدن خواب در این شب می‌تواند نشان دهنده غم و اندوه و یا از دست دادن چیزی باشد.

روز بیست و یکم:

 • دیدن خواب در این شب نیکوست و نشان دهنده یافتن شادی و خوشبختی و یا یافتن گنج و یا ثروت است.

روز بیست و دوم:

 • دیدن خواب در این شب نیکوست و نشان دهنده یافتن سلامتی و یا شادی و عشق است.

روز بیست و سوم:

 • دیدن خواب در این شب می‌تواند نشان دهنده یافتن قدرت و یا مقام و منزلت باشد.

روز بیست و چهارم:

 • دیدن خواب در این شب می‌تواند نشان دهنده یافتن علم و دانش و یا معنویت و تقوا باشد.

روز بیست و پنجم:

 • دیدن خواب در این شب نیکوست و نشان دهنده یافتن شادی و خوشبختی و یا یافتن یار و یا دوست است.

روز بیست و ششم:

 • دیدن خواب در این شب می‌تواند نشان دهنده سفر و یا یافتن خبرهای جدید باشد.

روز بیست و هفتم:

 • دیدن خواب در این شب می‌تواند نشان دهنده یافتن قدرت و یا مقام و منزلت باشد.

روز بیست و هشتم:

 • دیدن خواب در این شب می‌تواند نشان دهنده غم و اندوه و یا از دست دادن چیزی باشد.

روز بیست و نهم:

 • دیدن خواب در این شب نیکوست و نشان دهنده یافتن شادی و خوشبختی و یا یافتن گنج و یا ثروت است.

روز سی ام:

 • دیدن خواب در این شب نیکوست و نشان دهنده یافتن سلامتی و یا شادی و عشق است.

دسته بندی شده در: