اهنگ هایده zahreh jodayee

دانلود

 

متن اهنگ هایده zahreh jodayee

ندانم ندانی کجایمکجایی کجاییگمونم به کام تو همریخته زهر جدایی جداییبگو سر به بستر تو هر شببه قربت میگذاری میگذاری
بگو که تو هم مثل منهم زبونی نداری نداری
بگو که تو هم روزها رابهر مردن میشماری میشماریمی دونم تو همهيچ امیدی به ديدار دیگر نداری نداری
مثل مردن می مونه ازهمه کس دل بریدنحتی بدتر ز مردنعزیزا رو ندیدنندیدن ندیدنندیدن دل بریدنندیدن ندیدنندیدن دل بریدن
از بس که غم به سینه مناز بس که غم به سینه منبسته راه رادیگر مجالآمد و شد نیست آه راحبیب منمثل مردن می مونه ازهمه کس دل بریدنحتی بدتر ز مردنعزیزا رو ندیدنندیدن ندیدنندیدن دل بریدنندیدن ندیدنندیدن دل بریدن

دسته بندی شده در: